Ryzyko inwestycyjne związane ze zmianą stóp procentowych

inwestowanie

Ryzyko inwestycyjne związan ze stopami procentowymi to prawdopodobieństwo, że Twój kapitał (i inwestycje) może stracić na wartości z powodu zmian stóp procentowych. Dla inwestorów w obligacje stanowi to poważne ryzyko. Kiedy stopy procentowe rosną, instrumenty inwestycyjne o stałym oprocentowaniu, takie jak obligacje, tracą na wartości. Jest też odwrotnie: gdy stopy procentowe spadają, wartość obligacji rośnie. Z tego powodu wielu inwestorów wykorzystuje swoje pozycje w obligacjach jako zabezpieczenie przed wzrostem stóp, w ramach zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

W rzeczywistości stopy procentowe są jednym z głównych wyznaczników ceny obligacji (gdy stopy procentowe rosną, ceny obligacji na rynku wtórnym natychmiast spadają, aby rentowność mogła pozostać konkurencyjna w stosunku do nowych emisji obligacji, które są wyceniane według najnowszych i najwyższych stóp procentowych). Istnieją dwa główne rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje: ryzyko kredytowe, czyli ryzyko, że firma lub rząd nie będą w stanie spłacić kapitału na koniec okresu zapadalności obligacji, oraz ryzyko stopy procentowej, czyli ryzyko, że wartość aktywów spadnie z powodu rosnących stóp procentowych.

W przypadku braku znaczącego ryzyka kredytowego, posiadacze obligacji powinni zawsze upewnić się, że są świadomi ryzyka stopy procentowej i podjąć kroki w celu jego zrekompensowania. Kluczową zasadą inwestowania w obligacje jest to, że rynkowe stopy procentowe i ceny obligacji zawsze będą poruszać się w przeciwnych kierunkach. Gdy rynkowe stopy procentowe wzrosną, cena obligacji o stałym oprocentowaniu spadnie.

Ryzyko stopy procentowej jest wspólne dla wszystkich obligacji, w tym obligacji rządowych. Obligacje długoterminowe niosą ze sobą większe ryzyko, ponieważ im dłuższy okres, tym większa szansa na podwyżki stóp procentowych, które obniżą wartość obligacji. To właśnie wtedy przydatne może być posiadanie różnych obligacji.

Ponadto obligacje zazwyczaj oferują stałą dywidendę do momentu osiągnięcia przez obligację terminu wykupu. Ponieważ wyższą stopę procentową można by uzyskać gdzie indziej, w tym momencie te kwoty ze stałym kuponem „zaniżają” wartość inwestycji. Jeśli obligacji pozostało tylko kilka płatności kuponowych, skumulowany efekt tego zaniżonego wynagrodzenia nie będzie tak negatywny, jak w przypadku, gdy obligacji pozostało do zapłaty wiele kuponów.

Jak zauważono powyżej, prawdopodobieństwo dewaluacji pozycji w obligacjach krótkoterminowych z powodu ryzyka stopy procentowej jest mniejsze, po prostu dlatego, że jest mniej czasu na wystąpienie wielokrotnych podwyżek stóp procentowych.